Serveis

UN ASSESSORAMENT JURÍDIC DE QUALITAT

A MIRALLAS ADVOCATS assessorem i orientem els nostres clients en moltes àrees de la seva vida privada i empresarial. El coneixement profund de les matèries jurídiques, unit als més de vint anys d’experiència i a l’atenció personalitzada i pròxima, és la nostra marca distintiva.

Atención personalizada y cercana, es nuestra marca distintiva.

HERÈNCIES

En l’àmbit de les herències, cal actuar amb summa cautela. No només es tracta de situacions que poden ser controvertides legalment, sinó que poden donar lloc a disputes familiars.

Aquests fets han d’evitar-se i això es pot aconseguir gràcies a la intervenció d’experts en dret de successions.

Sens dubte, un dels nostres serveis més rellevants és la tramitació i liquidació de l’impost de successions, ja que l’assessoria financera i fiscal en successions és una matèria de gran rellevància.

Què oferim?

 • Assessorament en l’atorgament de testaments
 • Negociació i reclamació entre hereus i legitimaris
 • Acceptació i adjudicació d’herències
 • Reclamacions judicials d’herències i legítimes
 • Tramitació i liquidació de l’impost de successions
 • Assessorament en la planificació fiscal successòria

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

El nostre despatx fa més de vint anys que efectua un assessorament integral a víctimes d’accidents de trànsit, especialment en casos de lesions greus i defunció.

Som advocats independents, no treballem per a les asseguradores. D’aquesta manera vetllarem sempre pels seus interessos per a aconseguir-los la màxima indemnització que per llei els correspongui, tant per danys materials com personals.

Si vostè ha sofert un accident de trànsit com a conductor d’un vehicle, ocupant, viatger o vianant, no dubti a consultar-nos per reclamar la seva indemnització i els seus drets, i perquè el representem davant de l’asseguradora del causant, bé sigui extrajudicialment o judicialment.

Estar assessorats i defensats per un advocat especialista en accidents de trànsit, altament qualificat i completament actualitzat en la matèria, és la millor manera de garantir que rebrem les indemnitzacions que ens corresponen i, atès que els terminis per obtenir la màxima indemnització per accident de trànsit solen ser breus, cal iniciar la seva reclamació per accident al més aviat possible.

A Mirallas Advocats reclamem tots els teus drets i aconseguim la màxima indemnització.

DRET PENAL I PENITENCIARI

A Mirallas Advocats estem profundament implicats a donar solució a les situacions més doloroses que es poden afrontar, és a dir, quan som acusats d’un delicte o bé quan n’hem sofert les conseqüències.

Sabem la importància que té comptar amb l’assessorament d’una defensa tècnica preparada que sàpiga plantejar des de l’inici quina és la millor estratègia legal a seguir en l’àmbit penal. I traçar les diferents solucions possibles a la problemàtica penal requereix experiència i coneixements específics.

Estem perfectament qualificats i preparats per assistir, orientar, comprendre i, en definitiva, defensar els drets dels nostres clients en tota mena de procediments i actuacions d’índole penal i penitenciària.

Assessorem i defensem tant els interessos de la persona investigada com els de la víctima en tota mena de procediments penals i per tota mena de delictes, inclòs el procediment especial de violència de gènere.

Fem el nostre treball amb serietat i brindem la millor defensa penal amb la garantia de la nostra experiència i una àmplia preparació acadèmica.

DRET CIVIL

El dret civil és la branca del dret en general que comprèn tot tipus de normes i principis que regulen les relacions entre persones o de tipus patrimonial, i moltes d’elles requereixen l’assessorament i defensa d’advocats civilistes.

Què oferim?

 • Assessorament jurídic
 • Elaboració, anàlisi i negociació de tot tipus de contractes. Accions que se’n deriven, ja sigui per a reclamar el seu compliment, la seva resolució o la nul·litat
 • Accions de responsabilitat: contractual i extracontractual
 • Reclamació de deutes (judicial i extrajudicial)
 • Arrendaments urbans
 • Operacions immobiliàries
 • Drets reals
 • Propietat horitzontal

MEDIACIÓ

Comptem amb professionals que compleixen les exigències de la normativa actual per exercir la mediació en línia i presencial.

Creiem fermament en la mediació com a alternativa a la justícia en la resolució de conflictes en molts àmbits, i com a complement en uns altres.

Ens trobem davant un canvi de paradigma que modificarà la manera de solucionar els conflictes en el futur i per això volem normalitzar la mediació, conscients dels seus múltiples avantatges.

Avantatges:

 • Preserva la relació entre les parts.
 • És un procediment més personalitzat.
 • És un procediment més ràpid.
 • És més econòmic.
 • Existeix un major compliment dels acords.

Oferim la mediació en els àmbits familiar, de consum i mercantil.

DRET DE FAMÍLIA

A Mirallas Advocats tenim una llarga experiència en l’assessorament i resolució dels conflictes generats en l’àmbit més íntim de la vida de les persones.

Som molt conscients de les traves i dificultats que solen plantejar-se després de la ruptura familiar i procurem l’acostament entre les parts, el diàleg i l’acord com a primera via de solució, perquè és preferible un acord consensuat que faciliti solucions personalitzades i ajustades a cada situació.

Som experts en assumptes de família com:

 • Divorci de mutu acord/contenciós
 • Divorci notarial
 • Parelles de fet
 • Guàrdia i custòdia
 • compartida/monoparental
 • Règim de visites
 • Incapacitacions/tutela/curatela
 • Pensió d’aliments/compensatòria

Ningú millor que els membres de la unitat familiar per saber sota quines circumstàncies i en quina situació es troben, i quines són les seves millors opcions.

És per això que recomanem utilitzar la via de la mediació i l’acord com la més ràpida i econòmica, així com més satisfactòria, i, un cop esgotada, som experts a defensar la seva postura i lluitar davant els tribunals fins a aconseguir la seva completa satisfacció.

Trobar la millor solució per a cada cas, de forma completament individualitzada i sota la més absoluta confidencialitat

Ningú millor que els membres de la unitat familiar per saber sota quines circumstàncies i en quina situació es troben, i quines són les seves millors opcions.

És per això que recomanem utilitzar la via de la mediació i l’acord com la més ràpida i econòmica, així com més satisfactòria, i, un cop esgotada, som experts a defensar la seva postura i lluitar davant els tribunals fins a aconseguir la seva completa satisfacció.